* کاهش سریع اشتها از روز اول
* کاهش سایز به همراه کاهش وزن سریع
* چربی سوزی بدون ورزش و رژیم
* کاهش 8 الی 17 کیلو در هر دوره  بدون بازگشت
۰۹۱۲۰۳۹۹۱۳۸ – ۰۹۳۹۲۷۳۹۸۶۲