سلام اقاى یزدانى قرص وشربتى که براى من دادید عالى بود